Print

Metode for kvalitetsforbedring

Ved å arbeide systematisk med forbedring kan man heve kvaliteten på tjenestene sine. Det er utviklet metoder og modeller for hvordan dette arbeidet kan gjøres. Her presenteres en trinnvis metode som kan danne utgangspunkt for forbedringsarbeid i egen virksomhet.

Metoden er en utdyping av Langley og Nolans metode (3), som igjen bygger på Demings klassiske PDSA- sirkel (Plan, Do, Study, Act) (4). Metoden tydeliggjør og forsterker trinn i forbedringsarbeidet som man har sett trenger spesiell oppmerksomhet.

Metoden tilpasses de lokale forholdene og det enkelte forbedringsprosjekt.  Nedenfor finner du beskrivelse av de ulike trinnene i Metode for kvalitetsforbedring.